Εποπτικό Συμβούλιο

Μαργαρίτα Σπηλιωτάκη
Άγγελος Βλάσσης
Σωτήρης Βάρβογλης