Ταυτότητα

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΣ – ΟΣΔΕΕΤΕ –  ιδρύθηκε το 1995 με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και αδειοδοτήθηκε με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού ΦΕΚ αρ.φ. 939 22/10/1997. Λειτουργεί ως Συνεταιρισμός ΠΕ, μη κερδοσκοπικός, με αυτοδιαχείριση των μελών του.

Ο ΟΣΔΕΕΤΕ διαχειρίζεται στην Ελλάδα και διεθνώς, τα πνευματικά δικαιώματα των Ελλήνων δημιουργών των εικαστικών τεχνών και γενικά των δικαιούχων μελών του, καθώς και των δημιουργών άλλων χωρών δια μέσου ειδικών συμβάσεων αμοιβαιότητας που συνάπτει με αντίστοιχους Οργανισμούς διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων του εξωτερικού. Ο αριθμός των δημιουργών που εκπροσωπεί ανέρχεται σήμερα σε χιλιάδες και συνεχώς αυξάνεται.

Ο ΟΣΔΕΕΤΕ διαχειρίζεται τόσο τα συλλογικά όσο και τα ατομικά δικαιώματα των δημιουργών. Σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με την χρήση του έργου συνάπτει συμφωνίες, εκδίδει άδειες αναπαραγωγής, υπογράφει ιδιωτικά συμφωνητικά και γενικά προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες που εξασφαλίζουν τη νόμιμη χρήση του έργου και προστατεύουν το περιουσιακό πνευματικό δικαίωμα του δημιουργού του. Όταν διαπιστωθεί παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων έχει την δικαιοδοσία και την υποχρέωση να τα υπερασπισθεί με κάθε μέσο. Στο πλαίσιο αυτό έχει το δικαίωμα του ελέγχου και της συλλογής πληροφοριών για την διαπίστωση τέτοιων παραβιάσεων.

Ο ΟΣΔΕΕΤΕ στα 26 χρόνια της λειτουργίας του διαπιστώνει ότι το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων θα αποτελέσει βασικό στοιχείο όχι μόνο της πολιτιστικής αλλά και της οικονομικής-παραγωγικής διαδικασίας της κοινωνίας και γι’ αυτό θεωρεί αναγκαία την βαθειά κατανόησή του από όλους τους πολίτες.