Συμβάσεις Αμοιβαιότητας

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους Οργανισμούς με τους οποίους ο ΟΣΔΕΕΤΕ έχει υπογράψει σύμβαση αμοιβαιότητας.

ARS (Ηνωμένες Πολιτείες)
DACS (Ηνωμένο Βασίλειο)
ADAGP (Γαλλία)
VG Bild-Kunst (Γερμανία)
BUS (Σουηδία)
COPYDAN (Δανία)
DALRO (Νότιος Αφρική)
EAU (Εσθονία)
RAO (Ρωσία)
SABAM (Oλλανδία)
SPA (Πορτογαλία)
VISCOPY (Αυστραλία)

Ενώ έχει σύμβαση και με τα παρακάτω Ιδρύματα:

LES HERITIERS MATISSE
GEORGE ZONGOLOPOULOS FOUNDATION

GDPR – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

GDPR – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Όροι και Προ­ϋ­πο­θέ­σεις Χρή­σης

ΕΙ­ΣΑ­ΓΩ­ΓΗ

Ο ΟΣΔΕΕΤΕ δη­μιούρ­γη­σε τον δια­δι­κτυα­κό τό­πο www.osdeete.gr (στο εξής «δια­δι­κτυα­κός τό­πος») για να προ­σφέ­ρει πλη­ρο­φο­ρί­ες στους επι­σκέ­πτες (στο εξής «χρή­στες»). Η χρή­ση του δια­δι­κτυα­κού τό­που διέ­πε­ται από τους πα­ρό­ντες όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις, τους οποί­ους οι χρή­στες κα­λού­νται να δια­βά­σουν προ­σε­κτι­κά πριν από την επί­σκε­ψη ή τη χρή­ση των σε­λί­δων και σε πε­ρί­πτω­ση δια­φω­νί­ας οφεί­λουν να μην κά­νουν χρή­ση τους. Η χρή­ση του δια­δι­κτυα­κού τό­που συ­νε­πά­γε­ται ανε­πι­φύ­λα­κτα την απο­δο­χή των πα­ρό­ντων Όρων και Προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων για το σύ­νο­λο του πε­ριε­χο­μέ­νου του δια­δι­κτυα­κού μας τό­που.

Ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ δι­καιού­ται να τρο­πο­ποιεί οπο­τε­δή­πο­τε χω­ρίς προει­δο­ποί­η­ση τους πα­ρό­ντες Όρους και Προ­ϋ­πο­θέ­σεις Χρή­σης, ανα­λαμ­βά­νει όμως την υπο­χρέ­ω­ση να ενη­με­ρώ­νει το πα­ρόν κεί­με­νο για κά­θε τρο­πο­ποί­η­ση ή προ­σθή­κη.

ΠΕ­ΡΙΕ­ΧΟ­ΜΕ­ΝΟ – ΕΥ­ΘΥ­ΝΗ του ΟΣ­ΔΕΕΤΕ

Ο δια­δι­κτυα­κός τό­πος χρη­σι­μο­ποιεί­ται «ως έχει», χω­ρίς τη δυ­να­τό­τη­τα τρο­πο­ποι­ή­σε­ων ή άλ­λων πα­ρεμ­βά­σε­ων από τον χρή­στη. Ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ με κά­θε τρό­πο προ­σπα­θεί να πα­ρέ­χει στον δια­δι­κτυα­κό τό­πο ασφά­λεια στη χρή­ση κα­θώς και κα­τά το δυ­να­τόν ακρι­βείς, πλή­ρεις, έγκυ­ρες, αξιό­πι­στες και επί­και­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες, όμως δεν δε­σμεύ­ε­ται, ού­τε πα­ρέ­χει κα­νε­νός εί­δους εγ­γύ­η­ση, ού­τε ανα­λαμ­βά­νει κα­νε­νός εί­δους ευ­θύ­νη ανα­φο­ρι­κά με την αξιο­πι­στία, πλη­ρό­τη­τα ή επι­και­ρό­τη­τά τους. Οτι­δή­πο­τε πα­ρέ­χε­ται στους χρή­στες μέ­σω του δια­δι­κτυα­κού μας τό­που δεν απο­τε­λεί σε κα­μία πε­ρί­πτω­ση, ευ­θέ­ως ή εμ­μέ­σως, πα­ρό­τρυν­ση, συμ­βου­λή ή προ­τρο­πή για τη διε­νέρ­γεια οποια­δή­πο­τε πρά­ξε­ως αλ­λά ενα­πό­κει­ται στη δια­κρι­τι­κή ευ­χέ­ρεια των χρη­στών/επι­σκε­πτών να αξιο­λο­γή­σουν ό,τι τους πα­ρέ­χε­ται και να ενερ­γή­σουν βα­σι­ζό­με­νοι στην ιδιω­τι­κή τους βού­λη­ση, απο­κλειό­με­νης οποιασ­δή­πο­τε δι­κής μας ευ­θύ­νης.

Ο δια­δι­κτυα­κός τό­πος πα­ρα­πέ­μπει μέ­σω “συν­δέ­σμων, hyperlinks ή δια­φη­μι­στι­κών banners σε άλ­λες ιστο­σε­λί­δες, οι πά­ρο­χοι των οποί­ων έχουν και την πλή­ρη (αστι­κή και ποι­νι­κή) ευ­θύ­νη για την ασφά­λεια, το σύν­νο­μο και την εγκυ­ρό­τη­τα του πε­ριε­χο­μέ­νου των ιστο­σε­λί­δων και υπη­ρε­σιών τους, απο­κλειο­μέ­νης κά­θε ευ­θύ­νης του ΟΣ­ΔΕΕΤΕ, όπως εν­δει­κτι­κά ευ­θύ­νης πε­ρί δι­καιω­μά­των πνευ­μα­τι­κής και βιο­μη­χα­νι­κής ιδιο­κτη­σί­ας ή οποιου­δή­πο­τε δι­καιώ­μα­τος τρί­του. Ως εκ τού­του οι χρή­στες υπο­χρε­ού­νται να συμ­μορ­φώ­νο­νται με τους όρους χρή­σης των ιστο­σε­λί­δων αυ­τών και να απευ­θύ­νο­νται απευ­θεί­ας στους πα­ρό­χους αυ­τών για οτι­δή­πο­τε προ­κύ­ψει από την επί­σκε­ψη ή/και χρή­ση αυ­τών.

ΥΠΟ­ΧΡΕ­Ω­ΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗ­ΣΤΩΝ

Ο χρή­στης/επι­σκέ­πτης που χρη­σι­μο­ποιεί τις υπη­ρε­σί­ες του δια­δι­κτυα­κού μας τό­που υπο­χρε­ού­ται να το κά­νει σύμ­φω­να με τον νό­μο, τα χρη­στά ήθη και τους πα­ρό­ντες όρους και να μην προ­βαί­νει σε πρά­ξεις ή πα­ρα­λεί­ψεις που μπο­ρούν να προ­κα­λέ­σουν βλά­βη στη λει­τουρ­γία του δια­δι­κτυα­κού τό­που ή σε πνευ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα τρί­των.

Εκτός συ­γκε­κρι­μέ­νων δι­καιω­μά­των τρί­των (πνευ­μα­τι­κά και άλ­λα), όλο το πε­ριε­χό­με­νο που κά­θε φο­ρά πε­ριέ­χε­ται στον δια­δι­κτυα­κό τό­πο (εν­δει­κτι­κά: σή­μα­τα, δια­κρι­τι­κά γνω­ρί­σμα­τα, φω­το­γρα­φί­ες, κεί­με­να και όλα εν γέ­νει τα αρ­χεία), απο­τε­λεί πνευ­μα­τι­κή και βιο­μη­χα­νι­κή ιδιο­κτη­σία του ΟΣ­ΔΕΕΤΕ και προ­στα­τεύ­ε­ται από τις σχε­τι­κές δια­τά­ξεις του ελ­λη­νι­κού, κοι­νο­τι­κού και διε­θνούς δι­καί­ου.

ΑΠΟ­ΠΟΙ­Η­ΣΗ ΕΥ­ΘΥ­ΝΗΣ

Ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ κα­τα­βάλ­λει κά­θε δυ­να­τή προ­σπά­θεια για την κα­λή και συ­νε­χή λει­τουρ­γία του δια­δι­κτυα­κού του τό­που, χω­ρίς να εγ­γυά­ται ότι οι λει­τουρ­γί­ες του ή η λει­τουρ­γία των servers που τον φι­λο­ξε­νούν, θα εί­ναι αδιά­κο­πες ή χω­ρίς κα­νε­νός εί­δους σφάλ­μα, απαλ­λαγ­μέ­νες από ιούς ή άλ­λα πα­ρό­μοια στοι­χεία. Ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ δεν φέ­ρει κα­μία ευ­θύ­νη για κα­τα­στρο­φές οποιασ­δή­πο­τε μορ­φής που μπο­ρούν να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν από την χρή­ση του πα­ρό­ντος δια­δι­κτυα­κού τό­που συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων, αλ­λά όχι πε­ριο­ρι­σμέ­νων, σε άμε­σες, έμ­με­σες, τυ­χαί­ες, συμπτωματικές και επα­κό­λου­θες.

ΚΩ­ΔΙ­ΚΟΙ ΠΡΟ­ΣΒΑ­ΣΗΣ

Για την πρό­σβα­ση σε ορι­σμέ­νες υπη­ρε­σί­ες ή για τη σύν­δε­ση με ορι­σμέ­νες ιστο­σε­λί­δες, εν­δέ­χε­ται να ζη­τη­θούν από τον ΟΣ­ΔΕΕΤΕ τα στοι­χεία των χρη­στών με σκο­πό την απο­νο­μή σχε­τι­κού Κω­δι­κού Πρό­σβα­σης. Τα ανω­τέ­ρω στοι­χεία, πρέ­πει να εί­ναι πά­ντο­τε αλη­θή, ακρι­βή, έγκυ­ρα και πλή­ρη. Οι χρή­στες εί­ναι υπεύ­θυ­νοι για όλες τις πρά­ξεις που διε­νερ­γού­νται με τον Κω­δι­κό Πρό­σβα­σης και υπο­χρε­ού­νται να ει­δο­ποιούν άμε­σα τον ΟΣ­ΔΕΕΤΕ για οποια­δή­πο­τε μη εξου­σιο­δο­τη­μέ­νη χρή­ση αυ­τού και για οποια­δή­πο­τε (ακό­μα και για εν­δε­χό­με­νη) πα­ρα­βί­α­ση ασφα­λεί­ας. Τα στοι­χεία αυ­τά δεν γνω­στο­ποιού­νται από Γρα­φείο σε τρί­τους. Ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ δεν ευ­θύ­νε­ται για οποια­δή­πο­τε βλά­βη ή ζη­μία τυ­χόν προ­κύ­ψει από την αυ­θαί­ρε­τη ή πα­ρά­νο­μη χρή­ση του Κω­δι­κού Πρό­σβα­σης από τρί­τους, λό­γω διαρ­ρο­ής του ή για οποιον­δή­πο­τε άλ­λο λό­γο και δια­τη­ρεί το δι­καί­ω­μα να ζη­τή­σει την κα­τα­βο­λή απο­ζη­μί­ω­σης από τον χρή­στη, σε πε­ρί­πτω­ση που υπο­στεί οποιου­δή­πο­τε εί­δους ζη­μία από την αυ­θαί­ρε­τη ή πα­ρά­νο­μη χρή­ση του Κω­δι­κού Πρό­σβα­σης. Ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ δι­καιού­ται οπο­τε­δή­πο­τε να αρ­νη­θεί την απο­νο­μή Κω­δι­κού Πρό­σβα­σης ή να ακυ­ρώ­σει απο­νε­μη­θέ­ντα κω­δι­κό ή να τερ­μα­τί­σει την πα­ρο­χή των υπη­ρε­σιών αυ­τών στο χρή­στη και να αρ­νη­θεί οποια­δή­πο­τε τρέ­χου­σα ή μέλ­λου­σα χρή­ση του δια­δι­κτυα­κού τό­που, σε πε­ρί­πτω­ση πα­ρα­βί­α­σης των Όρων Χρή­σης.

ΔΙΑ­ΘΕ­ΣΙ­ΜΟ­ΤΗ­ΤΑ & ΑΣΦΑ­ΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙ­ΚΤΥΟΥ

Ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ κα­τα­βάλ­λει εύ­λο­γες προ­σπά­θειες για τη συ­ντή­ρη­ση και τη δια­θε­σι­μό­τη­τα του δια­δι­κτυα­κού τό­που. Οι χρή­στες πα­ρ’ό­λα αυ­τά απο­δέ­χο­νται ότι ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ δι­καιού­ται να τρο­πο­ποιεί ή/και να δια­κό­πτει προ­σω­ρι­νά ή μό­νι­μα το σύ­νο­λο ή τμή­μα του με ή/και χω­ρίς προει­δο­ποί­η­ση προς τους χρή­στες, δε­δο­μέ­νου ότι η δια­θε­σι­μό­τη­τα μπο­ρεί να επη­ρε­ά­ζε­ται από τον εξο­πλι­σμό των χρη­στών, άλ­λα δί­κτυα επι­κοι­νω­νιών, το με­γά­λο αριθ­μό ατό­μων που προ­σπα­θούν να κά­νουν χρή­ση του ΟΣ­ΔΕΕΤΕ ταυ­τό­χρο­να ή από άλ­λες αι­τί­ες. Ως εκ τού­του ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ δεν φέ­ρει κα­μία ευ­θύ­νη για οποια­δή­πο­τε εί­δους ζη­μία (θε­τι­κή, απο­θε­τι­κή, εξ αμε­λεί­ας, εν­δο­συμ­βα­τι­κή ή άλ­λη,) προ­ερ­χο­μέ­νη από τη χρή­ση του δια­δι­κτυα­κού τό­που ή την αδυ­να­μία πρό­σβα­σης των χρη­στών σ’αυ­τόν, την παύ­ση του συ­νό­λου ή τμη­μά­των αυ­τού, την κα­θυ­στέ­ρη­ση, μη πα­ρά­δο­ση, δια­κο­πή ή κα­κή ποιό­τη­τα λή­ψης των υπη­ρε­σιών του ή απώ­λειας του πε­ριε­χο­μέ­νου τους, την ύπαρ­ξη κά­θε εί­δους λα­θών. Σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ δια­τη­ρεί το δι­καί­ω­μα οπο­τε­δή­πο­τε να δια­κό­ψει προ­σω­ρι­νά ή ορι­στι­κά τη λει­τουρ­γία ολο­κλή­ρου ή τμή­μα­τος του δια­δι­κτυα­κούλ τό­που για λό­γους συ­ντή­ρη­σης ή ανα­βάθ­μι­σης ή για οποιον­δή­πο­τε λό­γο.

Αν και ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ κα­τα­βά­λει κά­θε δυ­να­τή προ­σπά­θεια προ­στα­σί­ας του δια­δι­κτυα­κού τό­που από ψη­φια­κούς ιούς, δεν μπο­ρεί να εγ­γυ­η­θεί ότι δεν θα προ­σβλη­θεί πο­τέ από ιούς (virus free). Συ­νε­πώς κά­θε χρή­στης πρέ­πει να φρο­ντί­ζει για την δι­κή του προ­στα­σία (χρή­ση antivirus , virus scanner ή άλ­λων συ­στη­μά­των προ­στα­σί­ας) πριν τη χρή­ση του δια­δι­κτυα­κού τό­που ή την απο­θή­κευ­ση πλη­ρο­φο­ριών, λο­γι­σμι­κού ή πε­ριε­χο­μέ­νου αυ­τού στον Η/Υ του .

ΠΟ­ΛΙ­ΤΙ­ΚΗ ΑΠΟΡ­ΡΗ­ΤΟΥ

Στο πα­ρόν ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ πα­ρα­θέ­τει τις πρα­κτι­κές του σε σχέ­ση με τα προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να που συλ­λέ­γει από εσάς ή από τη χρή­ση εκ μέ­ρους σας της ιστο­σε­λί­δας που εί­ναι προ­σβά­σι­μη μέ­σω του συν­δέ­σμου www.​osdel.​gr, τον τρό­πο με τον οποίο αυ­τές οι πλη­ρο­φο­ρί­ες μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν από τον ΟΣ­ΔΕΛ κα­θώς και με ποιόν μπο­ρεί ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ να τις μοι­ρα­στεί (η «Πο­λι­τι­κή Απορ­ρή­του»). Η προ­στα­σία της ιδιω­τι­κό­τη­τας των χρη­στών απο­τε­λεί προ­τε­ραιό­τη­τα για τον ΟΣ­ΔΕΕΤΕ. Ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποιεί προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να ή/και cookies προ­κει­μέ­νου να κα­τα­στή­σει τη χρή­ση της ιστο­σε­λί­δας δυ­να­τή από εσάς ή προ­κει­μέ­νου να πα­ρέ­χει τις υπη­ρε­σί­ες του προς εσάς.

Η Πο­λι­τι­κή Απορ­ρή­του εν­δέ­χε­ται να τρο­πο­ποιεί­ται ανά δια­στή­μα­τα και η τρο­πο­ποι­η­μέ­νη/ισχύ­ου­σα εκ­δο­χή θα αναρ­τά­ται πά­ντο­τε στην ιστο­σε­λί­δα. Ο ΟΣΔΕΕΤΕ σας συμ­βου­λεύ­ει να ελέγ­χε­τε ανά δια­στή­μα­τα την Πο­λι­τι­κή Απορ­ρή­του για τέ­τοιες τρο­πο­ποι­ή­σεις.

Εκτός αν προ­βλέ­πε­ται δια­φο­ρε­τι­κά στο πα­ρόν, οι όροι θα έχουν την έν­νοια που απο­δί­δε­ται σε αυ­τούς στον Νέο Ευ­ρω­παϊ­κό Κα­νο­νι­σμό Προ­στα­σί­ας Προ­σω­πι­κών Δε­δο­μέ­νων 2016/679 (ο «Κα­νο­νι­σμός»).

 • Προ­σω­πι­κά Δε­δο­μέ­να

Α) Ο ΟΣΔΕΕΤΕ εν­δέ­χε­ται να επε­ξερ­γά­ζε­ται τα Προ­σω­πι­κά σας Δε­δο­μέ­να προ­κει­μέ­νου:

 • Να προ­βεί στη σύ­να­ψη της σύμ­βα­σης με εσάς υπό την ιδιό­τη­τά σας ως δη­μιουρ­γού, κλη­ρο­νό­μου ή επωφελούμενου χρή­στη έρ­γων πνευ­μα­τι­κής ιδιο­κτη­σί­ας.
 • Να προ­βεί στη δια­νο­μή δι­καιω­μά­των σε εσάς.
 • Να απο­στέλ­λει ενη­με­ρω­τι­κό υλι­κό του ΟΣ­ΔΕΕΤΕ, δελ­τία τύ­που, ανα­κοι­νώ­σεις, προ­σκλή­σεις και άλ­λες απο­στο­λές και κλή­σεις συ­να­φείς με τη δρα­στη­ριό­τη­τα του ΟΣ­ΔΕΕΤΕ, τα πνευ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα και τα εικαστικά έργα.

Β) Ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ γε­νι­κά δε μοι­ρά­ζε­ται τα προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να με τρί­τα μέ­ρη. Πα­ρό­λα αυ­τά, προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να εί­ναι δυ­να­τό να γνω­στο­ποι­η­θούν σε τρί­τους στις ακό­λου­θες πε­ρι­πτώ­σεις:

 • Από τον ΟΣ­ΔΕΕΤΕ στις αρ­μό­διες αρ­χές και υπη­ρε­σί­ες, όπως π.χ. στον Ορ­γα­νι­σμό Πνευ­μα­τι­κής Ιδιο­κτη­σί­ας, όταν αυ­τό εί­ναι απα­ραί­τη­το.
 • Από τον ΟΣ­ΔΕΕΤΕ σε χώ­ρες με τις οποί­ες ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ έχει σύμ­βα­ση αμοι­βαί­ας εκ­προ­σώ­πη­σης εκτός Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης (ΗΠΑ, Κα­να­δάς, Αυ­στρα­λία, Νέα Ζη­λαν­δία) και σε χώ­ρες με τις οποί­ες ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ θα συ­νά­ψει σύμ­βα­ση αμοι­βαί­ας εκ­προ­σώ­πη­σης στο μέλ­λον.
 • Από τον ΟΣ­ΔΕΕΤΕ σε τρί­τους παρόχους υπη­ρε­σιών.

Γ) Ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ θα δια­τη­ρεί τα προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να έως την πα­ρα­γρα­φή οποιων­δή­πο­τε απαι­τή­σε­ων από τη με­τα­ξύ μας σύμ­βα­ση ή έως την πα­ρέ­λευ­ση του χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος που επι­βάλ­λε­ται από τις δια­τά­ξεις του νό­μου να δια­τη­ρού­νται τα προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να στο αρ­χείο του, όποιο διά­στη­μα εί­ναι με­γα­λύ­τε­ρο. Σε πε­ρί­πτω­ση που τα προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να συλ­λέ­γο­νται για την απο­στο­λή ενη­με­ρω­τι­κού υλι­κού σε εσάς, αυ­τά θα δια­τη­ρού­νται από τον ΟΣ­ΔΕΕΤΕ έως την ανά­κλη­ση της συ­γκα­τά­θε­σής σας.

Δ) Ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ έχει θε­σπί­σει τα απα­ραί­τη­τα τε­χνι­κά, ορ­γα­νω­τι­κά και άλ­λα μέ­τρα για να προ­στα­τεύ­σει τα προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να από μη εξου­σιο­δο­τη­μέ­νη ή πα­ρά­νο­μη χρή­ση και από τυ­χαία απώ­λεια ή κα­τα­στρο­φή και για να εξα­σφα­λί­σει ένα επί­πε­δο προ­στα­σί­ας των προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων που συμ­μορ­φώ­νε­ται με τις προ­δια­γρα­φές της εφαρ­μο­στέ­ας νο­μο­θε­σί­ας. Πα­ρό­λα αυ­τά, οποια­δή­πο­τε μέ­τρα προ­στα­σί­ας των προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων δεν εί­ναι 100% ασφα­λή. Δεν μπο­ρού­με να εξα­σφα­λί­σου­με την ασφά­λεια οποιασ­δή­πο­τε πλη­ρο­φο­ρί­ας απο­στέλ­λε­τε σε εμάς, και προ­βαί­νε­τε σε αυ­τήν την απο­στο­λή με δι­κή σας ευ­θύ­νη. Ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ προ­τεί­νει να δη­μιουρ­γή­σε­τε ένα ισχυ­ρό κω­δι­κό και να τον αλ­λά­ζε­τε ανά τα­κτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα. Επί­σης, αν έχε­τε λό­γο να πι­στεύ­ε­τε ότι η επι­κοι­νω­νία σας με τον ΟΣ­ΔΕΕΤΕ δεν εί­ναι πλέ­ον ασφα­λής, πα­ρα­κα­λώ να ενη­με­ρώ­σε­τε άμε­σα τον ΟΣ­ΔΕΕΤΕ στα πα­ρα­κά­τω στοι­χεία επι­κοι­νω­νί­ας info@osdeete.​gr.

Ε) Τα δι­καιώ­μα­τά σας

Έχε­τε δι­καί­ω­μα να λά­βε­τε από τον ΟΣ­ΔΕΕΤΕ επι­βε­βαί­ω­ση για το κα­τά πό­σον ή όχι προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να που σας αφο­ρούν υφί­στα­νται επε­ξερ­γα­σία, και σε πε­ρί­πτω­ση που τα προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να υφί­στα­νται επε­ξερ­γα­σία, έχε­τε το δι­καί­ω­μα να ζη­τή­σε­τε πρό­σβα­ση στα προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να και σε διά­φο­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με την επε­ξερ­γα­σία τους, όπως εν­δει­κτι­κά τους απο­δέ­κτες των προ­σω­πι­κών σας δε­δο­μέ­νων, το χρο­νι­κό διά­στη­μα για το οποίο θα απο­θη­κευ­τούν τα προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να κτλ. Έχε­τε δι­καί­ω­μα να ζη­τή­σε­τε αντί­γρα­φο των προ­σω­πι­κών σας δε­δο­μέ­νων που υφί­στα­νται επε­ξερ­γα­σία, να ζη­τή­σε­τε τη διόρ­θω­ση ανα­κρι­βών προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων που σας αφο­ρούν, να ζη­τή­σε­τε τη συ­μπλή­ρω­ση ελ­λι­πών προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων που σας αφο­ρούν, να ζη­τή­σε­τε τη δια­γρα­φή προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων που σας αφο­ρούν, να ζη­τή­σε­τε να δια­κο­πεί η επε­ξερ­γα­σία των προ­σω­πι­κών σας δε­δο­μέ­νων, να λαμ­βά­νε­τε τα προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να που σας αφο­ρούν σε δο­μη­μέ­νη, κοι­νώς χρη­σι­μο­ποιού­με­νη και ανα­γνω­ρί­σι­μη από μη­χα­νή­μα­τα μορ­φή, να δια­βι­βά­ζε­τε τα προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να σε άλ­λον υπεύ­θυ­νο επε­ξερ­γα­σί­ας, χω­ρίς αντίρ­ρη­ση από τον ΟΣ­ΔΕΕΤΕ, να ζη­τή­σε­τε την απευ­θεί­ας δια­βί­βα­ση των προ­σω­πι­κών σας δε­δο­μέ­νων από τον ΟΣ­ΔΕΤΕ σε άλ­λον υπεύ­θυ­νο επε­ξερ­γα­σί­ας, εφό­σον αυ­τό εί­ναι τε­χνι­κά εφι­κτό, να υπο­βά­λε­τε κα­ταγ­γε­λία στην Αρ­χή Προ­στα­σί­ας Δε­δο­μέ­νων Προ­σω­πι­κού Χα­ρα­κτή­ρα, να αντι­τα­χθεί­τε ανά πά­σα στιγ­μή στην επε­ξερ­γα­σία προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων που σας αφο­ρούν, να αντι­τα­χθεί­τε ανά πά­σα στιγ­μή στην επε­ξερ­γα­σία των προ­σω­πι­κών σας δε­δο­μέ­νων για σκο­πούς εμπο­ρι­κής προ­ώ­θη­σης, να ανα­κα­λέ­σε­τε τη συ­γκα­τά­θε­σή σας οπο­τε­δή­πο­τε (εφό­σον τα προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να χρη­σι­μο­ποιού­νται από τον ΟΣ­ΔΕΕΤΕ για απο­στο­λή ενη­με­ρω­τι­κού υλι­κού).

ΣΤ) Γνω­ρί­ζε­τε και συμ­φω­νεί­τε ότι υπάλ­λη­λοι του ΟΣ­ΔΕΕΤΕ μπο­ρεί να έχουν πρό­σβα­ση στα προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να. Ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ θα πε­ριο­ρί­ζει αυ­τήν την πρό­σβα­ση σε αυ­τή που εί­ναι απο­λύ­τως απα­ραί­τη­τη. Ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ θα λά­βει όλα τα απα­ραί­τη­τα μέ­τρα προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λί­σει ότι οι υπάλ­λη­λοι εί­ναι ενη­με­ρω­μέ­νοι για τη φύ­ση των προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων και ότι συμ­μορ­φώ­νο­νται με τους όρους της Πο­λι­τι­κής Απορ­ρή­του.

Ζ) Στην ιστο­σε­λί­δα του ΟΣ­ΔΕΕΤΕ μπο­ρεί να υπάρ­χουν υπερ­σύν­δε­σμοι που οδη­γούν σε ιστο­σε­λί­δες ή εφαρ­μο­γές τρί­των με­ρών των οποί­ων η πο­λι­τι­κή απορ­ρή­του εν­δέ­χε­ται να δια­φο­ρο­ποιεί­ται από τη δι­κή μας. Οποια­δή­πο­τε προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να συλ­λέ­γουν τα τρί­τα μέ­ρη για εσάς διέ­πο­νται από την αντί­στοι­χη πο­λι­τι­κή απορ­ρή­του. Σας προ­τεί­νου­με να επι­κοι­νω­νή­σε­τε με αυ­τά τα τρί­τα μέ­ρη απευ­θεί­ας προ­κει­μέ­νου να απο­κτή­σε­τε πλη­ρο­φο­ρί­ες για την πο­λι­τι­κή απορ­ρή­του τους.

2. Cookies

Ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποιεί cookies για την ανα­γνώ­ρι­ση του χρή­στη. Τα cookies εί­ναι μι­κρά αρ­χεία κει­μέ­νου που απο­θη­κεύ­ο­νται στο σκλη­ρό δί­σκο κά­θε χρή­στη, δεν λαμ­βά­νουν γνώ­ση οποιου­δή­πο­τε εγ­γρά­φου ή αρ­χεί­ου από τον υπο­λο­γι­στή του και χρη­σι­μο­ποιού­νται μό­νο για τη διευ­κό­λυν­ση πρό­σβα­σης του χρή­στη σε συ­γκε­κρι­μέ­νες υπη­ρε­σί­ες και για στα­τι­στι­κούς λό­γους, προ­κει­μέ­νου να κα­θο­ρί­ζο­νται οι πε­ριο­χές στις οποί­ες οι υπη­ρε­σί­ες του δια­δι­κτυα­κού τό­που εί­ναι χρή­σι­μες ή δη­μο­φι­λείς. O χρή­στης μπο­ρεί να ρυθ­μί­σει τον δια­κο­μι­στή του, ώστε να μην λαμ­βά­νει cookies, εί­τε συ­νο­λι­κά, εί­τε κα­τά πε­ρί­πτω­ση. Σε τέ­τοια πε­ρί­πτω­ση, ο χρή­στης δεν μπο­ρεί να έχει πε­ραι­τέ­ρω πρό­σβα­ση στις υπη­ρε­σί­ες αυ­τές.

Ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ μπο­ρεί να συλ­λέ­γει πλη­ρο­φο­ρί­ες σε σχέ­ση με τη χρή­ση της ιστο­σε­λί­δας του από εσάς. Αυ­τές οι πλη­ρο­φο­ρί­ες μπο­ρεί να συλ­λέ­γο­νται:

 • Μέ­σω του προ­γράμ­μα­τος πε­ρι­ή­γη­σης που χρη­σι­μο­ποιεί­τε ή της συ­σκευ­ής σας,
 • Mέ­σω cookies και σχε­τι­κών τε­χνο­λο­γιών (όπως beacons, pixels and tags); Ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ χρη­σι­μο­ποιεί cookies που διαρ­κούν όσο ο δια­κο­μι­στής σας εί­ναι ανοι­χτός, cookies που επι­τρέ­πουν την επα­λή­θευ­ση της ταυ­τό­τη­τάς σας κά­θε φο­ρά που ει­σέρ­χε­στε στην ιστο­σε­λί­δα κα­θώς και cookies που πα­ρέ­χο­νται από τρί­τα μέ­ρη, όπως το Google Analytics που υπό­κει­νται στην αντί­στοι­χη πο­λι­τι­κή των τρί­των πα­ρό­χων των υπη­ρε­σιών. Μπο­ρεί­τε να επι­λέ­ξε­τε να μην χρη­σι­μο­ποιού­νται cookies που πα­ρέ­χο­νται από τρί­τα μέ­ρη στην αντί­στοι­χη ιστο­σε­λί­δα του τρί­του πα­ρό­χου των υπη­ρε­σιών. Μπο­ρεί­τε να επι­λέ­ξε­τε να μην συλ­λέ­γο­νται πλη­ρο­φο­ρί­ες για την πλο­ή­γη­σή σας στην ιστο­σε­λί­δα από το Google Analytics χρη­σι­μο­ποιώ­ντας την αντί­στοι­χη επι­λο­γή του Google Analytics. Πα­ρό­τι οι πε­ρισ­σό­τε­ροι δια­κο­μι­στές απο­δέ­χο­νται τα cookies εξ ορι­σμού, μπο­ρεί­τε να ρυθ­μί­σε­τε το δι­κό σας ώστε να σας ει­δο­ποιεί όταν χρη­σι­μο­ποιού­νται cookies, κα­θώς και να απο­δέ­χε­ται ή να απορ­ρί­πτει τα cookies. Μπο­ρεί­τε, επί­σης, να επι­λέ­ξε­τε να μην χρη­σι­μο­ποιού­νται όλα ή ορι­σμέ­να cookies που χρη­σι­μο­ποιού­νται από την ιστο­σε­λί­δα, αλ­λά πρέ­πει να λά­βε­τε υπό­ψη σας ότι αυ­τή η επι­λο­γή μπο­ρεί να δια­τα­ρά­ξει ση­μα­ντι­κά τη χρή­ση της ιστο­σε­λί­δας από εσάς και μπο­ρεί ακό­μα και να χά­σε­τε τη δυ­να­τό­τη­τα να έχε­τε πρό­σβα­ση στην ιστο­σε­λί­δα. Τα cookies μπο­ρεί να σχε­τί­ζο­νται με το λο­γα­ρια­σμό σας και τα προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να ή να χρη­σι­μο­ποιού­νται ώστε να πραγ­μα­το­ποιού­νται, με­τα­ξύ άλ­λων, ανα­λύ­σεις και εξα­το­μί­κευ­ση. Τα κά­τω­θι cookies χρη­σι­μο­ποιού­νται από την ιστο­σε­λί­δα:
 • Μέ­σω της χρή­σης της ιστο­σε­λί­δας (πε­ρι­λαμ­βά­νο­ντας με­τα­ξύ άλ­λων την ημε­ρο­μη­νία και τη διάρ­κεια της επί­σκε­ψης, δε­δο­μέ­να σχε­τι­κά με την το­πο­θε­σία κτλ.),
 • Συν­δυά­ζο­ντας προ­σω­πι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες όταν οι πλη­ρο­φο­ρί­ες δεν σας ταυ­το­ποιούν (συλ­λο­γι­κά, “Ηλε­κτρο­νι­κά Ερ­γα­λεία”).
 • Τα απο­λύ­τως απα­ραί­τη­τα cookies (δη­λα­δή τα cookies που εί­ναι απα­ραί­τη­τα προ­κει­μέ­νου να μπο­ρεί­τε να χρη­σι­μο­ποιεί­τε την ιστο­σε­λί­δα και τις λει­τουρ­γί­ες της, όπως να έχε­τε πρό­σβα­ση με ασφά­λεια στον ιστό­το­πο του ΟΣ­ΔΕΕΤΕ),
 • Cookies επα­λή­θευ­σης της ταυ­τό­τη­τάς σας και λει­τουρ­γι­κό­τη­τας (δη­λα­δή τα cookies που χρη­σι­μο­ποιού­νται για να απο­θη­κεύ­ουν πλη­ρο­φο­ρί­ες πρό­σβα­σης και για να σας πα­ρέ­χουν εξα­το­μι­κευ­μέ­νες υπη­ρε­σί­ες),
 • Cookies ασφα­λεί­ας (δη­λα­δή τα cookies που χρη­σι­μο­ποιού­νται για την ανί­χνευ­ση επι­βλα­βούς λο­γι­σμι­κού και για την υπο­στή­ρι­ξη της ασφά­λειας της ιστο­σε­λί­δας,
 • Cookies προ­τι­μή­σε­ων (δη­λα­δή τα cookies που χρη­σι­μο­ποιού­νται για την πα­ρο­χή εξα­το­μι­κευ­μέ­νων υπη­ρε­σιών και λει­τουρ­γιών).

Ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ και οι τρί­τοι πά­ρο­χοι υπη­ρε­σιών μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποιούν τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που συλ­λέ­γο­νται μέ­σω των Ηλε­κτρο­νι­κών Ερ­γα­λεί­ων για οποιο­δή­πο­τε σκο­πό, όπως η βελ­τιω­μέ­νη πλο­ή­γη­ση, η λει­τουρ­γι­κό­τη­τα της ιστο­σε­λί­δας, η πα­ρα­κο­λού­θη­ση και η ανά­λυ­ση της απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας της ιστο­σε­λί­δας κα­θώς και ο συν­δυα­σμός δε­δο­μέ­νων χρή­σης, εκτός εάν ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ υπο­χρε­ού­ται να πράτ­τει δια­φο­ρε­τι­κά υπό το εφαρ­μο­στέο δί­καιο.

Εάν ο ΟΣ­ΔΕΕΤΕ συν­δυά­ζει πλη­ρο­φο­ρί­ες που συλ­λέ­γο­νται μέ­σω των Ηλε­κτρο­νι­κών Ερ­γα­λεί­ων με προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να, θα χρη­σι­μο­ποιεί τα συν­δυα­σμέ­να δε­δο­μέ­να σαν προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να.

ΕΦΑΡ­ΜΟ­ΣΤΕΟ ΔΙ­ΚΑΙΟ – ΔΩ­ΣΙ­ΔΙ­ΚΙΑ

Οι πα­ρό­ντες Όροι και Προ­ϋ­πο­θέ­σεις Χρή­σης και κά­θε τρο­πο­ποί­η­σή τους διέ­πο­νται από το Ελ­λη­νι­κό Δί­καιο. Για κά­θε δια­φο­ρά που τυ­χόν προ­κύ­ψει από την πα­ρού­σα σύμ­βα­ση αρ­μό­δια ορί­ζο­νται τα κα­θ’ ύλη δι­κα­στή­ρια των Αθη­νών.

ΕΠΙ­ΚΟΙ­ΝΩ­ΝΙΑ

Για κά­θε διευ­κρί­νη­ση σχε­τι­κή με τον δια­δι­κτυα­κό τό­πο οι χρή­στες μπο­ρούν να απευ­θύ­νο­νται στον ΟΣ­ΔΕΕΤΕ στον αριθ­μό : 2103808446.

Επί­σης οι χρή­στες μπο­ρούν να επι­κοι­νω­νούν με τον ΟΣ­ΔΕΕΤΕ και στην τα­χυ­δρο­μι­κή διεύ­θυν­ση: Βαλτετσίου αρ.39, ΤΚ 10681, Αθή­να.

Δημοσιεύτηκε την Κατηγορίες Χωρίς κατηγορία

Διοικητικό Συμβούλιο 2023-2025

Πρόεδρος: Δαραδήμος Χαράλαμπος
Αντιπρόεδρος: Σοφρά Βάσω
Γραμματέας: Χριστοφοράκης Νικόλας
Ταμίας: Λάμπρου Χρήστος
Μέλη: Αλεξίου Σώτος, Βαρελάς Τάκης, Σκαλκώτος Χρήστος